วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  24 กันยายน 2561
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
08.30 น. ร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ อปท. ตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. .... ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ (กระทรวงการคลัง) ถ.พระรามที่ ๖ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
   10.45 น. ร่วมฟังพระธรรมเทศนา โครงการ"เปิดอาคารสุวัทนา ฟังธรรมเทศนา" อาคารสุวัทนา ชั้น ๑ สถ.
   13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
   15.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ห้องชลลดา โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
09.30 น. ร่วมการประชุมชี้แจงกฎหมาย ๖ ฉบับ และร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ ต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
   13.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
08.30 น. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. ตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.... ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ (กระทรวงการคลัง) ถ.พระรามที่ ๖ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
   15.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ห้องชลลดา โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
08.30 น. เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ อปท. ตามร่าง พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร ๕๒ ปี สำนักงบประมาณ (กระทรวงการคลัง) ถ.พระรามที่ ๖ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
   13.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
   15.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ ๑๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ห้องชลลดา โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถ.บรมราชชนนี บางพลัด กรุงเทพฯ