วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  18 มกราคม 2562
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
- -
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.
10.00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีป้าย ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
09.00 น. ประธานและบรรยายในหัวข้อ "การบริหารงานท้องถิ่นของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูล เพื่อการบริหารงานของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ ถ.เจ้าสามพระยา บางพลัด กรุงเทพฯ
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
13.30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๔๖๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๖ สถ.
   14.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ห้องประชุม ๔๖๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๖ สถ.
   16.30 น. ประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับข้อมูลตัวชี้วัดหมวด ๗ ผลลัพธ์การดำเนินการ (Result Management : RM) ห้องประชุม ๔๖๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๖ สถ.