วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  19 เมษายน 2561
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
09.00 น. ลงพื้นที่โครงการติดตามประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของ สถอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (กจ.) ห้องออโรรา โรงแรมเดอะคาวาลิ คาซ่า จ.พระนครศรีอยุธยา
   14.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เพื่อตรวจพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ห้องประชุมปรีดีย์ พนมยงค์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถ.พระอาทิตย์ พระนคร กรุงเทพฯ
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
10.30 น. ร่วมการประชุมร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและบริหารหนี้สาธารณะหลักเกณฑ์การกู้เงินของ อปท.ฯ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
   13.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการ จ.ส.ท. ห้องประชุม กจ. อาคาร ๔ ชั้น ๒ สถ.
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
ไปราชการต่างจังหวัด จ.อุดรธานี
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
10.00 น. ร่วมการประชุม อ.ก.จ.โครงสร้าง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.