วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  18 มิถุนายน 2562
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
09.30 น. ร่วมแถลงข่าว "ความร่วมมือ ๔ หน่วยงานร่วมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" สวนเฉลิมหล้า สะพานหัวช้าง เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.
13.00 น. ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (รุ่นที่ ๑) โรงแรมสีดารีสอร์ท อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
ไปราชการต่างจังหวัด
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
08.00 น. เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ
   13.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การตลาด (ระดับ ๑๐) ห้องปฏิบัติราชการ ร.อสถ.(บ) (นายขจรฯ)
   13.30 น. ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
   15.00 น. ร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางปรับปรุงระบบงานสารบรรณ สถ. ห้องประชุม ๔๖๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๖ สถ.
   20.00 น. ร่วมในงานสวดการพระอภิธรรมศพ นางรัชฎา คงศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง วัดหลวงสุนทราราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง