วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  21 มีนาคม 2562
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
09.00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการ จ.ส.ท. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ห้องประชุม กจ. อาคาร ๔ ชั้น ๒ สถ.
   13.30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
นายสันติธร ยิ้มละมัย
ร.อสถ.
13.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (ก.ฌ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ห้องประชุม กบท. อาคารสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญส่วนท้องถิ่น ชั้น ๒ สถ.
นายทวี เสริมภักดีกุล
ร.อสถ.
09.00 น. ประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบอัตโนมัติและการบรรยายพิเศษ รุ่นที่ ๓ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง หัวมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
   13.30 น. ร่วมการประชุมคระกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ ตึกสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
ศึกษาดูงานต่างประเทศตามหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑