วาระผู้บริหาร

ค้นหาข้อมูล

วันที่ * :
ระดับ :
ผู้บริหาร :
 

  วาระงานผู้บริหารระดับสูงของ สถ.
  24 มกราคม 2561
 ออกรายงาน
ผู้บริหาร เวลา วาระงาน สถานที่
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อสถ.
ไปราชการต่างจังหวัด
นายดุษฎี สุวัฒวิตยากร
ร.อสถ.
09.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... อาคาร ๒ รัฐสภา
   15.00 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการ จ.ส.ท. ห้องประชุม กจ. อาคาร ๔ ชั้น ๒ สถ.
นายธนา ยันตรโกวิท
ร.อสถ.
10.00 น. ประธานการประชุม Gender ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ สถ.
   13.30 น. คณะเจ้าหน้าที่ สปสช. ขอเข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการจัดประชุมระดับชาติ ห้องประชุม กม. อาคาร ๕ ชั้น ๔ สถ.
นายขจร ศรีชวโนทัย
ร.อสถ.
10.30 น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริและคณะกรรมการผู้ประสานงานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคาร ๖๐๑ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า ดุสิต กรุงเทพฯ