หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 24/01/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การประกาศกำหนดสำนักในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กค. มท 0803.3/ว173 18/01/2561 18/01/2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว171 18/01/2561 18/01/2561
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ อ.ส.ค.แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ถูกลงโทษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ. - 18/01/2561 18/01/2561
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กศ. มท 0816.2/ว146 17/01/2561 17/01/2561
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดกิจกรรมของ อถล. ในโอกาสหรือสถานการณ์ต่าง ๆ กพส. มท 0810.5/ว157 17/01/2561 17/01/2561
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561 กศ. มท 0816.3/ว153 17/01/2561 17/01/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กศ. มท 0816.3/ว155 17/01/2561 17/01/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology) กศ. มท 0816.1/ว127 16/01/2561 17/01/2561
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.5/ว0263 16/01/2561 17/01/2561
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว125 16/01/2561 17/01/2561
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท. มท 0808.2/ว124 16/01/2561 17/01/2561
การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน มท 0810.5/ว119 15/01/2561 15/01/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018 กศ. มท 0816.5/ว104 15/01/2561 15/01/2561
การประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ กศ. มท 0816.3/ว99 12/01/2561 15/01/2561
การประกวดการอ่านด้วยภาษาไทยมาตรฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กศ. มท0816.3/ว98 12/01/2561 15/01/2561
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2561
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส. มท 0810.5/ว7329 28/12/2560 15/01/2561
ขอความร่วมมือให้จัดตั้่ง และสมัครเป็นสมาชิก (ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ....) สล. มท 0801.2/ว495 15/01/2561 15/01/2561
แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม กพส. มท 0810.5/ว109 15/01/2561 15/01/2561
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว108 15/01/2561 15/01/2561
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา กค. มท 0803.3/ว106 15/01/2561 15/01/2561
first previous ข้อมูลที่ 21 - 40 จาก 17148 next last