หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/07/2561 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 26/11/2547
ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2547) 26/11/2547
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานกฏหมายระเบียบ) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 6-17 ธันวาคม 2547
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
26/11/2547
ห้องน้ำสาธารณะ 26/11/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2547
[บัญชีรายชื่อ]
24/11/2547
การสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะประจำตำบล
[แบบสำรวจ]
23/11/2547
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 23/11/2547
ขอเชิญชวนสั่งจองหนังสือ "พระกรณียกิจในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" 23/11/2547
ข้อมูลจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23/11/2547
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฎิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ.2547 22/11/2547
มอบหมายให้ข้าราชการรับผิดชอบการตรวจราชการ 22/11/2547
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 22/11/2547
ขอเชิญชวนพับนกกระดาษเพื่อสันติภาพและสงบสุข
[วิธีพับนก]
19/11/2547
บัญชีรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 22
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/11/2547
บัญชีรายชื่อบุคลากรท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกอบรมหลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 23
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
19/11/2547
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 19/11/2547
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 18/11/2547
การจัดสรรงบประมาณเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำถ่ายโอนบุคลากร 17/11/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17ธันวาคม 2547 17/11/2547
ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2548 17/11/2547
first previous ข้อมูลที่ 17101 - 17120 จาก 17865 next last