หนังสือราชการ สถ.


หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 18/06/2562 หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
-

หนังสือราชการ สถ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ ระดับ 8 ไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่จำนวน 4 ราย 12/11/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-3 ธันวาคม 2547
[บัญชีรายชื่อ]
12/11/2547
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10/11/2547
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนพิเศษชั่วคราวของข้าราชการในช่วงปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรมใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2547 10/11/2547
การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2548 09/11/2547
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ) 09/11/2547
การเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุไว้ใช้ราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 09/11/2547
รายชื่อผู้เข้าสัมมนาหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง กลุ่มงานกฏหมายระเบียบฯ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2547 09/11/2547
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล 05/11/2547
นายสาโรช คัชมาตย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ จำนวน 95 ราย โดยให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 05/11/2547
บัญชีรายชื่อผู้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2548 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2547
[บัญชีรายชื่อ]
05/11/2547
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ 05/11/2547
หลักเกณฑ์การขอรับและการจ่ายบำเหน็จลูกจ้างตามโครงการจ่ายตรง 05/11/2547
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุงค่าตอบแทน(ค่าจ้าง) พนักงานจ้างทั่วไป และการกำหนดตำแหน่ง และเรื่อง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 05/11/2547
โครงการเปลี่ยนอาชีพฯ ของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ 05/11/2547
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 04/11/2547
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส่วนที่ 1)
[(ส่วนที่ 2)]
03/11/2547
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส่วนที่ 3)
[(ส่วนที่ 4)]
03/11/2547
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส่วนที่ 5)
[(ส่วนที่ 6)]
03/11/2547
การประกาศเรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ในราชกิจจานุเบกษา 03/11/2547
first previous ข้อมูลที่ 18641 - 18660 จาก 19380 next last