บริหารงานบุคคล สถ.

     จำนวนรายการต่อหน้า

คำตอบ (1): ไม่สามาาถดำเนินการได้ เนื่องจากโดยวัตถุประสงค์ของระบบพนักงานราชการเป้นการจ้างงานตามความจำเป็นในภารกิจของแต่ละส่วนราชการ มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงาน/โครงการ โดยใช้สัญญาจ้างเป็นข้อกำหนดในการจ้าง ซึ่งจะต้องจ้างผู้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลตามที่ส่วนราชการต้องการมาปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ส่วนราชการกำหนด ดังนั้น การให้พนักงานราชการสามารถย้าย โอน ปรับวุฒิ ช่วยราชการ จึงไม่เป้นไปตามวัตถุประสงคืในการจ้างพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (อ้างอิง:หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร1008.5/26 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558)
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (2): ไม่สามารถเสนอขอได้ เนื่องจากการถูกดำเนินคดีอาญาถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0207/ว 126 ลงวันที่ 22 กันยายน 2553
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (3): ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 ข้อ 5 และ ข้อ 13 กำหนดให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างวันลาหรือระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ มีแนวทางในการดำเนินการ ดังนี้
1. กรณีข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้ข้าราชการผู้ประสงค์ขออนุญาตจัดส่งเอกสารเพื่อขออนุญาตมายังกองการเจ้าหน้าที่ ก่อนวันเดินทางไปต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เพื่อกองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอขออนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีเอกสารประกอบจำแนกตามตำแหน่งของข้าราชการได้ ดังนี้
1.1 ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งรองอธิบดี ผู้เชี่ยวชาญ

(1) ใบลาพักผ่อนซึ่งได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว
(2) ใบลาไปต่างประเทศ
1.2 ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งอื่นนอกจาก 1.1
(1) หนังสือนำจากต้นสังกัดเพื่อขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันหยุดราชการและวันลาพักผ่อน
(2 ใบลาพักผ่อนซึ่งได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
(3) ใบลาไปต่างประเทศ
2. กรณีข้าราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เสนอขออนุญาตการลาไปต่างประเทศกับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีเอกสารประกอบการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ ใบลาพักผ่อนที่ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และใบลาไปต่างประเทศ และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศระหว่างวันลาแล้ว ให้แจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อรวบรวมรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบต่อไป
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (4): 1. กรอกแบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน แล้วจัดส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ 2. กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อออกหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) 3. กองการเจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) ให้ข้าราชการผู้ยื่นขอกู้เงินระยะเวลาการดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) โดยประมาณ ดังนี้ - กรณีธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5 วันทำการ - กรณีธนาคารกรุงไทย ภายใน 7 วันทำการ 4. ข้าราชการผู้ยื่นขอกู้เงินนำหนังสือรับรองเงินเดือน (ผ่านสิทธิ) พร้อมเอกสารหลักฐานไปติดต่อกับธนาคาร 5. ธนาคารมีหนังสือแจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการหักเงินเดือนของข้าราชการเพื่อชำระหนี้ เอกสารหลักฐานประกอบ ดังนี้ (1)แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือนผ่านสิทธิ (2)แบบยืนยันคุณสมบัติผู้กู้ (3)หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน(ใช้ทุกธนาคาร) (4)สำเนา ก.พ.7 (5)สลิปเงินเดือน(ล่าสุด)
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (5): 1. กรณีประสงค์กู้เงินโครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยประเภท ไม่มีเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณสมบัติผู้กู้ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างเป็นรายเดือนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. กรณีประสงค์กู้เงินโครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 13 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณสมบัติผู้กู้ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น 3. กรณีประสงค์กู้เงินโครงการสวัสดิการสินเชื่อสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สถ. ของธนาคารกรุงไทย คุณสมบัติผู้กู้ ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดหน่วยงาน ต้นสังกัด (ไม่รวมถึงลูกจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้าง มีอายุงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี) 4. กรณีประสงค์กู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดิการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คุณสมบัติผู้กู้ (1) ข้าราชการพลเรือนสามัญและลูกจ้างประจำ ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (2) พนักงานราชการ ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หมายเหตุ : สินเชื่อสวัสดิการตามคำจำกัดความในบันทึกข้อตกลง หมายถึง เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิกู้เงินตามบันทึกข้อตกลงนี้ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (อบจ.,เทศบาล, อบต. เมืองพัทยา และ กทม. รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัด อปท. ต่าง ๆ ไม่สามารถใช้สิทธิตามโครงการนี้) ทั้งนี้ กรณี อปท. หากจะดำเนินการกู้เงิน ต้องไปจัดทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารเองโดยตรง
[ กจ. : กองการเจ้าหน้าที่ ]

คำตอบ (6): การย้ายเปลี่ยนตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถพิจารณาดำเนินการได้เป็น ๓ กรณี ดังนี้ ๑. กรณีตำแหน่งประเภททั่วไปทุกระดับ สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องส่งผลงานเพื่อประเมินย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง เนื่องจาก ก.พ. กำหนดให้ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดอยู่ในกลุ่มตำแหน่งเดียวกัน ๒. กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้โดยไม่ต้องส่งผลงานเพื่อประเมินย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง ๓. กรณีตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการขึ้นไป สามารถดำเนินการย้ายเปลี่ยนตำแหน่งได้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะมีคำสั่งแต่งตั้งให้ไปรักษาการในตำแหน่งที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่ง เพื่อประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในกา