ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง จำนวน 5 โครงการ   
24/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
23/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานซื้อหรือจ้าง   
23/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
23/01/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
23/01/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านห้วยมะเกลี้ยง [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
23/01/2561
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้้ำคสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ 9 บ้านสบลี [เทศบาลตำบลป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย]   
23/01/2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณฝายน้ำล้นคลองโสกพิลา ม.2 ต.เปือยใหญ่ [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
22/01/2561
file1
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่6 สายหลังโรงเรียนไตรราษฏร์สามัคคี [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
22/01/2561
file1
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวฝาย หมู่ที่6 สายสามแยกบ้านนางสงวน-ถนนบ้านหัวฝาย [อบต.เปือยใหญ่ อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น]   
22/01/2561
file1

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 8,921,364
  • 746