ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหา

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( กรม )

More
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ   
24/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 4 โครงการ   
24/09/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี จำนวน 4 เรื่อง   
21/09/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
21/09/2561
ประกาศเผยแพร่รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง   
21/09/2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ( อปท. )

More
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) จำนวน 3 รายการ (อบต.หนองย่างเสือ) [อบต.หนองย่างเสือ]   
22/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ (อบต.หนองย่างเสือ) [อบต.หนองย่างเสือ]   
22/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (อบต.หนองย่างเสือ) [อบต.หนองย่างเสือ]   
22/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายครุภัณฑ์ 416450003 (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (อบต.หนองย่างเสือ) [อบต.หนองย่างเสือ]   
22/09/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง งานจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง [องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม]   
21/09/2561

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,175,875
  • 181