ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์   
17/04/2561
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา   
29/03/2561
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
29/03/2561
ซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบการโรคศิลปะอื่น   
28/03/2561
การจัดทำรายละเอียดข้อมูลการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน   
27/03/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2561เทศบาลตำบลแหลมสัก จ.กระบี่   
18/04/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ของเทศบาลตำบลตลาดแค ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑   
17/04/2561
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
11/04/2561
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
10/04/2561
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม 2561   
09/04/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/12/2560
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
18/10/2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
13/09/2560
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS   
08/08/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/08/2560
  • 9,019,930
  • 1,116