ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
19/10/2561
แนวทางปฏิบัติการหักเงินค่าปรับการผิดสัญญาเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน   
12/10/2561
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน   
12/10/2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
12/10/2561
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ   
11/10/2561
file1 file2

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
19/10/2561
เทศบาลตำบลประโคนชัย ประชาสัมพันธ์ งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4/2561   
16/10/2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อ.เมืองนครศรีฯ จ.นครศรีธรรมราช   
05/10/2561
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน อบต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
05/10/2561
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา   
04/10/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS   
18/10/2561
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
16/10/2561
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
11/10/2561
file1 file2
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS และการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
10/09/2561
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/08/2561
  • 9,204,957
  • 217