ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมารที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่   
15/01/2562
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   
11/01/2562
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561   
28/12/2561
file1
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือฯ   
27/12/2561
งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561   
28/11/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (อบต.ไชยมนนตรี)   
17/01/2562
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2561   
16/01/2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 (เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วาริน จ.อุบล)   
16/01/2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ปีงบประมาณ 2562 (เทศบาลตำบลแสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบล )   
16/01/2562
ประชาสัมพันธ์งบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
15/01/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
16/01/2562
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/01/2562
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS   
18/10/2561
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
16/10/2561
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ   
11/10/2561
file1 file2
  • 9,294,897
  • 910