ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ   
11/06/2562
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม   
11/06/2562
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562   
04/06/2562
file1
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ.2562   
29/05/2562
file1
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน   
24/05/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562   
17/06/2562
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 อบต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา   
11/06/2562
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
11/06/2562
ขอประชาสัมพันธ์ งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 อบต.ยางม่วง อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี   
10/06/2562
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
10/06/2562

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS   
28/03/2562
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
27/03/2562
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS เกี่ยวกับการนำส่งเงินนอกงบประมาณ กรณีส่งคืนฝากคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online   
04/03/2562
file1
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
16/01/2562
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/01/2562
  • 9,437,306
  • 51