ข่าวการเงินการคลัง

ค้นหา

ข่าวการเงินการคลัง ( กรม )

More
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560   
08/01/2561
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค   
04/01/2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน   
20/12/2560
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2560   
20/12/2560
การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว   
06/12/2560

ข่าวการเงินการคลัง ( อปท. )

More
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่พริกประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2561   
22/01/2561
ประชาสัมพันธ์ งบรับ-จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2560 อบต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์   
18/01/2561
ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2560 (อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)   
10/01/2561
เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560   
10/01/2561
ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน สำหรับเดือน ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ   
09/01/2561

ข่าวการเงินการคลัง ( ข้อมูลข่าวสาร GFMIS )

More
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS   
20/12/2560
file1
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
18/10/2560
การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS   
13/09/2560
การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการเบิกจ่ายเงินจากคลังและการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS   
08/08/2560
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน   
07/08/2560
  • 8,921,360
  • 742