ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( กรม )

More
กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ขยายเวลาการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก   
20/03/2562
ข่าวประชาสัมพันธ์เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (อ.ส.ท.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562   
19/03/2562
สถ.กำหนดแล้ว...อัตราค่าอาหารสัตว์เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ของ อปท.   
11/03/2562
ความรู้เพียบ...สถ. แจกองค์ความรู้ในรูปแบบ E-Book เตรียมพัฒนาระบบ E-Learning เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ที่จะสอบตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและสอบบรรจุแต่งตั้ง   
11/03/2562
สถ. กำชับ อปท. ต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ทันท่วงที   
07/03/2562

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ( อปท. )

More
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2562 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
18/03/2562
ประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ทต.กุดชมภู อ.พิบูลมังสารหาร จ.อุบลราชธานี   
18/03/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงาม เรื่อง ริบเงินประสัญญาเป็นเงินรายได้   
18/03/2562
ประกาศสำเนางบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   
13/03/2562
file1
ประชาสัมพันธ์งบการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 อบต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
12/03/2562

หมายเหตุ : รายละเอียดให้ติดต่อโดยตรงกับ อปท.อีกครั้ง

  • 9,342,969
  • 112