เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB046984 สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับ จากนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นชำนาญการพิเศษ โดย ภัทรพร เชิงสะอาด 21/09/2561 15:28 0/3 ลบ
WB046983 สอบถาม เรื่อง มอบหมายงาน โดย ดวงจันทร์ พลศรีพิมพ์ 21/09/2561 13:41 0/5 ลบ
WB046982 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดย ดรุณี แท่นพุดซา 21/09/2561 09:36 0/4 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน กันยายน

WB046976 การเบิกค่าเช่าบ้าน โดย นภารุ่ง การศึกษา 14/09/2561 12:52 0/60 ลบ
WB046974 เงินยืมเดินทางไปราชการตอนสิ้นปีงบประมาณ โดย วิลาวัลย์ อาจหาญ 12/09/2561 15:00 0/42 ลบ
WB046975 เงินอุดหนุนโครงการ SBMLD โดย sittisak kongsuwan 13/09/2561 22:08 0/21 ลบ
WB046981 ขอสอบถามการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 19/09/2561 16:24 0/14 ลบ
WB046983 สอบถาม เรื่อง มอบหมายงาน โดย ดวงจันทร์ พลศรีพิมพ์ 21/09/2561 13:41 0/5 ลบ

หัวข้อ

WB046984 สอบถามเรื่องการเลื่อนระดับ จากนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นชำนาญการพิเศษ โดย ภัทรพร เชิงสะอาด 21/09/2561 15:28 0/3 ลบ
WB046983 สอบถาม เรื่อง มอบหมายงาน โดย ดวงจันทร์ พลศรีพิมพ์ 21/09/2561 13:41 0/5 ลบ
WB046982 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดย ดรุณี แท่นพุดซา 21/09/2561 09:36 0/4 ลบ
WB046981 ขอสอบถามการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 19/09/2561 16:24 0/14 ลบ
WB046976 การเบิกค่าเช่าบ้าน โดย นภารุ่ง การศึกษา 14/09/2561 12:52 0/60 ลบ
WB046975 เงินอุดหนุนโครงการ SBMLD โดย sittisak kongsuwan 13/09/2561 22:08 0/21 ลบ
WB046974 เงินยืมเดินทางไปราชการตอนสิ้นปีงบประมาณ โดย วิลาวัลย์ อาจหาญ 12/09/2561 15:00 0/42 ลบ
WB046971 สอบถาม เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... โดย ดวงจันทร์ พลศรีพิมพ์ 23/08/2561 14:34 0/255 ลบ
WB046970 การอบรมตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคล โดย เอกกมล เนตรเจริญ 22/08/2561 11:03 0/83 ลบ
WB046969 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โดย ณัฐวรรธน์ อภิวรศักดิ์ 20/08/2561 15:10 0/46 ลบ
WB046968 รับโอนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน โดย ดวงจันทร์ พลศรีพิมพ์ 20/08/2561 09:44 0/41 ลบ
WB046967 การเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร โดย ธนาวี อเวรา 17/08/2561 15:55 0/91 ลบ
WB046966 การเดินทางไปราชการ โดยรถปรับอากาศ 24 ที่นั่ง(VIP) ตั้งแต่ซี 5 ขึ้นไปหรือเทียบเท่ายังใช้อยู่หรือไม่ โดย นุชรี แช่มเล็ก 17/08/2561 13:54 0/44 ลบ
WB046965 ค่ารังวัดที่ดินแบ่งแยกจาก เอกสารสิทธิ์ น.ส. 4 จ. ของเอกชนอุทิศให้อบต.เป็นยุ้งฉางหมู่บ้าน โดย อรรถสิทธิ์ นวลตา 01/08/2561 15:35 0/55 ลบ
WB046964 ขอหารือเรื่องกรณีผู้เช่าขอเปลี่ยนแปลงครุภัณท์ โดย สุบิน สินธุชัย 26/07/2561 09:50 0/27 ลบ
WB046963 การสอบตำแหน่งอำนวยการกลาง โดย สมนึก มากดวง 23/07/2561 19:07 0/121 ลบ
WB046962 การตั้งงบค่าจ้างออกแบบ โดย นงลักษณ์ ม่วงอ่อน 19/07/2561 16:28 0/116 ลบ
WB046961 แนวทางการแก้ไข โดย น.ส.จิราภรณ์ โพธิ์แก้ว 16/07/2561 22:30 0/82 ลบ
WB046960 อบรมพัสดุ โดย เบญจมาภรณ์ อินทุมาร 09/07/2561 11:01 0/93 ลบ
WB046959 อบรมพัสดุ โดย เบญจมาภรณ์ อินทุมาร 09/07/2561 11:00 0/19 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12664 next last
  • 9,175,796
  • 102