เข้าสู่ระบบ

หัวข้อล่าสุด

WB046877 การกำหนดยอดผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล) โดย อเนก ฟักผล 22/01/2561 11:20 0/12 ลบ
WB046876 การนำวุฒิการศึกษา ป.โท มาปรับใช้ โดย กนกวรรณ ไชยจันดา 18/01/2561 17:14 0/43 ลบ
WB046874 ทำสัญญาซื้อขายบ้านมารดา เบิกค่าเช่าซื้อได้ไหม โดย จารุณี สินานัท 27/12/2560 10:41 1/164 ลบ

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน มกราคม

WB046876 การนำวุฒิการศึกษา ป.โท มาปรับใช้ โดย กนกวรรณ ไชยจันดา 18/01/2561 17:14 0/43 ลบ
WB046877 การกำหนดยอดผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล) โดย อเนก ฟักผล 22/01/2561 11:20 0/12 ลบ

หัวข้อ

WB046877 การกำหนดยอดผู้สมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ( อถล) โดย อเนก ฟักผล 22/01/2561 11:20 0/12 ลบ
WB046876 การนำวุฒิการศึกษา ป.โท มาปรับใช้ โดย กนกวรรณ ไชยจันดา 18/01/2561 17:14 0/43 ลบ
WB046874 ทำสัญญาซื้อขายบ้านมารดา เบิกค่าเช่าซื้อได้ไหม โดย จารุณี สินานัท 27/12/2560 10:41 1/164 ลบ
WB046873 อยากทราบแนวทางการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ปชช.ของ อปท. โดย สมณะ รตินรภัทร 25/12/2560 14:12 0/64 ลบ
WB046872 การย้ายที่ทำงานสามารถเบิกค่าเช่าซื้อได้หรือไม่ และการขอรับบำนาญ นำใบเสร็จค่าเช่าซื้อมาเบิกเหมือนเดิมได้หรือไม่ โดย ศุภฤกษ์ โคตรโยธา 21/12/2560 15:24 0/64 ลบ
WB046832 จ้างเหมาบริการต้องเข้ากองทุนประกันสังคมและ อบต.ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไหม โดย วุฒิ น้องการ 10/11/2558 09:09 6/3591 ลบ
WB046830 การเปิดสอบ โดย อรัญญา พูลเกษม 09/11/2558 15:44 10/4901 ลบ
WB046829 การตั้งฎีกาค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมของอปท. โดย ประเสริฐ สมปอง 09/11/2558 10:55 0/2170 ลบ
WB046828 การแพทย์ฉุกเฉิน (อีกละ) โดย ก้องศักดิ์ ธรรมโณ 06/11/2558 15:04 3/1555 ลบ
WB046827 การแพทย์ฉุกเฉิน (อีกละ) โดย ก้องศักดิ์ ธรรมโณ 06/11/2558 14:48 0/352 ลบ
WB046826 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล โดย สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน 04/11/2558 15:30 3/1710 ลบ
WB046825 ค่าจ้างเหมาบริการ โดย พรพรรณ จักรกลม 03/11/2558 09:43 0/1784 ลบ
WB046824 แนวทางการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีจัดซื้อจากสถานีบริการน้ำมันฯที่ไม่ให้เครดิต โดย บงกชมาศ นันติ 02/11/2558 20:05 0/775 ลบ
WB046823 การเบิกจ่าย โดย phonpawi prawang 02/11/2558 15:27 0/502 ลบ
WB046822 อบต.ท่าโรงช้าง จ.สฎ รับโอนย้ายนักพัฒนาชุมชน(ด่วน) โดย นายจาริยะ เพชรเชนทร์ 02/11/2558 14:53 0/249 ลบ
WB046821 สอบถามการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการ ลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอน โดย ยอด มหาไม้ 30/10/2558 13:05 1/268 ลบ
WB046820 สอบถามการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการ ลูกจ้างประจำที่ถ่ายโอน โดย ยอด มหาไม้ 30/10/2558 13:03 0/144 ลบ
WB046819 แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม โดย มาลี คิดดี 28/10/2558 17:19 0/823 ลบ
WB046810 กรณีใด ต้องแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โดย พัสดุ ซื่อตรง 26/10/2558 13:09 3/1411 ลบ
WB046809 การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 โดย พัชรินทร์ อินต๊ะ 26/10/2558 12:46 1/587 ลบ
first previous ข้อมูลที่ 1 - 20 จาก 12589 next last
  • 8,921,355
  • 737